Kodėl gravitacija traukia, o ne stumia?

(Dedikuojama Velniui :))

Rašydamas šio blogo įrašus ar pažintinius straipsnius, visada stengiuosi aprašomus reiškinius pristatyti paprastai, bet kartu ir detaliai – taip, kad būtų aišku ne mokslininkui. Tačiau, žinoma, kažkurioje vietoje turiu atsiremti į fizikos pagrindus, kuriuos jų nesuprantantiems (ar išvedimo nežinantiems) skaitytojams tenka priimti kaip aksiomas. Tarp tokių dalykų yra, pavyzdžiui, kai kurie elektromagnetizmo pagrindai arba gravitacijos poveikis. Karts nuo karto sulaukiu klausimų apie tuos pagrindus; tada stengiuosi juos paaiškinti kažkiek detaliau, atidengdamas naują „aksiomų“ sluoksnį. Bet būna ir taip, kad koks nors komentatorius ima prieštarauti tokiems akivaizdiems teiginiams, jog iš pradžių net nesupranti – ar jis čia rimtai, ar trolina. Tiesą sakant, kartais lieku nesupratęs ir po ilgų diskusijų, bet nieko nepadarysi, internetai – tokia vieta, kur trolinti lengva, o trolius išaiškinti sunku.

Apie ką čia visa šita įžanga? Ogi apie vieną tokį Velnią, kuris ne per seniausio įrašo komentaruose bandė man ir kitiems nesusipratėliams išaiškinti, jog gravitacija ne traukia, bet stumia. Taip taip, stumia. Ir rimtu veidu (na gerai, nemačiau jo veido, bet rimtomis raidėmis, beveik be vaipukų) aiškino, kad tikrai taip yra. Dar net nuorodų į kažkokius jūtūbės filmukus apie skaičiuoti nemokantį Einšteiną ir LJ įrašus, gūgliatransliuotus iš rusų kalbos į anglų, davė… Prisipažinsiu, filmuko neperžiūrėjau, LJ įrašo neperskaičiau – neturiu tam laiko. Bet pažadėjau rasti laiko paaiškinti, kodėl gravitacija (ar kokia nors kita sąveika, ją pakeičianti) negali būti stūmos jėga. Galvojau tą padaryti balandžio pirmąją, bet minčių galvoje susikaupė jau dabar, tai ir išguldysiu čia. Iškart sakau, jog negarantuoju, kad pateikiami argumentai yra teisingi visur ir visada, tačiau iš kitos pusės tai tikrai nėra visi įmanomi argumentai, paaiškinantys, kad egzistuoja visuotinė traukos, o ne stūmos, jėga.

Pirmas argumentas – jėgos lokalumas

Paprasčiausias būdas, kaip galėtume įsivaizduoti stūmos jėgą, yra ženklo apsukimas gravitacinės sąveikos formulėje. Vietoje F = –GMm/r^2 (trauka) parašome F = AMm/r^2 (stūma); konstantą specialiai pakeičiau iš gravitacinės konstantos G į neapibrėžtą A, kad būtų šiek tiek bendresnis atvejis. Kas atsitiktų? Įsivaizduokite, kad vietoje keleto šimtų niutonų jėgos, traukiančios jus prie Žemės, staiga tokia pati jėga imtų stumti tolyn. Išlėktumėte aukštyn 10 metrų per sekundę kvadratu pagreičiu. Kartu su jumis išlėktų visi daiktai, atmosfera… ir pati Žemė, nes jos uolienos taip pat yra palaikomos gravitacijos, taigi jei jėga staiga apsiverstų, visos uolienos imtų stumti viena kitą. Žemė (ir visi kiti objektai Visatoje) subyrėtų į mažus gabaliukus, palaikomus tik cheminių jungčių, ir pasklistų erdvėje daugmaž tolygiai (kiekvienas objektas stengtųsi atsidurti kuo toliau nuo visų kitų). Akivaizdu, kad toks variantas netinkamas. Tai reiškia, kad mus veikianti stūmos jėga yra pagrinde kuriama ne vietinės aplinkos (Žemės), o kažko kito (toli kosmose esančios materijos). Kitaip tariant, sąveika yra ne lokali, netgi, galima sakyti, antilokali. Iš principo tai turbūt nėra neįmanomas dalykas, bet tokia sąveika būtų dar labiau skirtinga nuo kitų trijų mums žinomų (elektromagnetinės, stipriosios ir silpnosios branduolinių), nei gravitacija.

Antras argumentas – jėgos priklausomybė nuo atstumo

Taigi, jei Žemė mus stumia, bet mes nenuskrendame, vadinasi kažkas turi mus spausti prie jos (ir pačią Žemę spausti į vidų, kad neišsilakstytų). Tokią jėgą turėtų sukelti toli esanti materija, ir dar tokia, kuri pasiskirsčiusi beveik tiksliai izotropiškai. Jei materija būtų pasiskirsčiusi ne izotropiškai, tai stūmos jėga turėtų kažkokią aiškiai apibrėžtą kryptį visose Žemės vietose kosmoso atžvilgiu, taigi jei Europoje mus spaustų prie Žemės, tai Australijoje stumtų tolyn nuo jos dar stipriau, nei pati Žemė. Šnekant formaliau moksliškai, tokia jėga negali būti sukelta tolimos materijos pasiskirstymo dipolio (~turinčios vieną kryptį) komponentės, arba tas dipolis turi būti labai tiksliai kompensuojamas aukštesnės eilės (~turinčių daugiau krypčių) harmonikų. Net nesigilinant į tokius dalykus, užtenka atkreipti dėmesį, kad Niutono teorema apie jėgą, veikiančią esant izotropiškai pasiskirsčiusios materijos sferos viduje, vienodai gerai veikia ir stūmos, ir traukos jėgai. Taigi, kadangi iš vienos pusės materijos pasiskirstymas turi būti labai izotropiškas (kad neliktų dipolio poveikio), bet iš kitos pusės negali toks būti, taigi jėgos dydis negali būti atvirkščiai proporcingas atstumo kvadratui.

Na gerai, neproporcingas tai neproporcingas. Juk visokių potencialų ir iš jų kylančių jėgos proporcingumų gali būti. Bet kad ir koks bebūtų tas potencialas (ir, kartu, jėga), jis turi būti sferiškai simetriškas (kitaip grįžtų problema su aiškia jėgos kryptimi kosmoso atžvilgiu). Tokiu atveju vėlgi galima pasižiūrėti į Niutono teoremos variantą, t.y. panagrinėti, kaip elgtųsi dalelė, patalpinta tolygios sferos viduje. Problema yra sferiškai simetriška, kažkokia jėga dalelę veikia, taigi galimi tik trys variantai – arba jėga dalelę traukia prie sferos pakraščio, arba prie jos centro, arba pusiausvyra pasiekiama sferoje kažkokiu atstumu nuo centro (dar gali būti šių variantų kombinacijos, t.y. keletas pusiausvyros sferų). Bet kuriuo atveju stabilus gali būti tik labai specifinis materijos išsidėstymas. Tačiau Visatoje matome ne specifinį išsidėstymą, o įvairias sudėtingas struktūras, egzistuojančias daugelyje mastelių (nuo asteroidų iki galaktikų). Veikiama išorinės stūmos jėgos, jokia panaši sistema niekaip negalėtų būti stabili.

Iš viso šito tampa aišku, kad stūmos jėga negali būti sukuriama iš materijos išsidėstymo kylančio potencialo.

Trečias argumentas – jėgos mastelis

Ar galima kokia nors alternatyva? Bent viena iš principo lyg ir įmanoma. Ji yra panaši į skysčio slėgį. Galime įsivaizduoti Visatą, pripildytą nematomo skystimo (pavadinkime jį „stumiančiuoju eteriu“), kuris nesąveikauja nei viena iš trijų Standarinio modelio sąveikų, tačiau kuria slėgį (nesigilinkime, kaip) ir spaudžia visus kūnus proporcingai tų kūnų masei, taip išlaikydamas objektų formas. Tokiu atveju, jei du kūnai yra netoli vienas kito, tarp jų esančio skysčio slėgis yra mažesnis, nei esančio išorėje, ir bendra jėga stumia kūnus vieną artyn prie kito.

Šiek tiek panašus reiškinys yra stebimas kvantinėje mechanikoje. Jis vadinasi Kazimiro efektas – dvi labai arti padėtos lygiagrečios metalinės plokštelės yra spaudžiamos artyn viena prie kitos, nės kvantinio vakuumo fliuktuacijos jų išorėje turi daugiau energijos (taigi ir didesnį slėgį), nei viduje. Kasdieniame gyvenime irgi galima pamatyti šiek tiek panašų reiškinį – banguojančiame vandenyje du nedideli (bet ir nelabai maži) objektai bangų gali būti sustumiami artyn vienas prie kito.

Reikalo esmė yra tokia. Slėgis – tai energijos tankis. Energija sutelkta skysčio (arba vakuumo energijos, arba „stumiančiojo eterio“) fliuktuacijose, kurios yra įvairaus bangos ilgio. Dviejų objektų apribotoje ertmėje gali kilti tik tokios fliuktuacijos, kurių bangos ilgis neviršija ertmės dydžio (bei fliuktuacijos, gerokai didesnės už ribojančius objektus – jos tų objektų tiesiog nepastebi). Taigi energijos tankis (slėgis) tarp dviejų objektų sumažėja ir jie yra spaudžiami vienas prie kito. Jei objektai yra mažesni už mažiausius galimus bangos ilgius arba tarpas tarp jų didesnis už didžiausius – efekto nėra.

Pamėginkime pritaikyti „stumiančiojo eterio“ efektą, kad paaiškintume gravitaciją. Akivaizdu, kad fliuktuacijos jame privalo turėti bangos ilgius bent nuo nanometrų (mažesniuose objektuose gravitacijos poveikis nusileidžia kitoms sąveikoms, taigi galime galvoti, jog galbūt gravitacija ir visai „išsijungia“; bet greičiausiai yra eksperimentų, parodančių gravitacijos įtaką ir tokiuose masteliuose) iki megaparsekų eilės dydžio (didesnės kosminės struktūros lyg ir neegzistuoja, tokiais masteliais Visata plečiasi neypatingai kreipdama dėmesį į gravitaciją, taigi irgi galima spekuliuoti, kad gravitacija tokiame mastelyje nustoja veikti). Mums žinomi skysčiai taip nesielgia, bet kad jau fantazuojame, tai galime padaryti prielaidą, jog šitas „stumiantysis eteris“ tokias savybes turi. Netgi turbūt įmanoma sugalvoti, kaip turėtų būti pasiskirsčiusi energija konkrečiuose bangos ilgiuose, kad atsirastų efekto atvirkščias proporcingumas atstumo kvadratui, nors nesu tikras, ar tą įmanoma padaryti.

Bet dabar pagalvokime, kaip jėga priklauso nuo veikiamo objekto matmenų. Atstumas tarp dviejų objektų nurodo, koks mažiausias bangos ilgis pasireiškia tik sistemos išorėje, bet ne tarp objektų, ir taip nusako slėgių skirtumą. Objekto dydis nurodo, koks didžiausias bangos ilgis kreipia dėmesį į objekto egzistavimą. Sudėję šiuos du teiginiu į vieną pamatome, jog jei objektai yra mažesni už atstumą tarp jų, tai bangos ilgiai, reaguojantys į objektų egzistavimą, sėkmingai egzistuos abiejose objektų pusėse ir jokio slėgių skirtumo nebus. Kažkoks efektas atsiras tik tada, jei atstumas tarp objektų bus tos pačios eilės dydžio arba mažesnis, nei objektų dydis. Lygiai dėl tokios pačios priežasties ant vandens paviršiaus besisūpuojančios šiukšlės viena prie kitos imamos spausti tik tada, kai dėl atstitiktinio judėjimo priartėja viena prie kitos. Turint omenyje, jog gravitacinė sąveika tarp astronominių objektų veikia gerokai didesniais nuotoliais, nei objektų dydžiai (Žemė aplink Saulę juk sukasi :)), matome, kad „stumiančiojo eterio“ slėgis taip pat negali paaiškinti gravitacijos.

Jau viskas?

Neteigiu, kad mes viską puikiai žinome apie gravitaciją. Dabartinės teorijos, aiškinančios jos efektus (turiu omeny klasikinę mechaniką ir jos apibendrinimą bendrąją reliatyvumo teoriją), gali pasirodyti esančios neteisingos, gali tekti jas papildyti arba modifikuoti (nors turbūt nesmarkiai ir tik labai ypatingomis sąlygomis). Iš filosofinės pusės gravitacija yra mažiau aiškus dalykas, kaip ir iš dalelių fizikos požiūrio taško. Tačiau faktą, jog gravitacija yra kūnų tarpusavio traukos pasireiškimas, žinome jau pakankamai neblogai. Tai tiek.

Laiqualasse

P.S. Užbėgant už akių klausimams ir t.t. – neturiu noro ir laiko toliau ginčytis apie pseudomokslus. Velniau (ir kiti, jei tokių yra), jei nori tikėti, kad gravitacija stumia ir kad viso pasaulio mokslininkai yra buki nesusipratėliai arba dalyvauja konspiracijoje – tikėk, tavo bėdos. Savaime suprantama, jei kažkam kils klausimų, pasistengsiu į juos atsakyti.

51 komentaras

  1. Nenoriu beviltiškų ginčų, ir tiek. Nori atsakyti – atsakyk, perskaitysiu, tik turbūt nekomentuosiu.

 1. Sulaukiau atsakymo iš Viktoro: http://viictor.livejournal.com/198844.html

  Уважаемый Laiqualasse,
  все Ваши аргументы против тяготения построенного на приталкивании полностью несостоятельны:
  Ваш 1 аргумент:
  Если представить себе, что локальные силы отталкивания больше комплексных сил извне…..
  Ответ:
  Зачем выдумывать нереальные сценарии?
  Взгляните например на вариант при котором внешние силы в 1000 раз больше частных сил отталкивания:
  F = (1000 / R ^ 2 ) – (1 / R ^ 2) = 999/ R ^ 2
  И уже ничего никуда не улетает.
  Ваш аргумент №2:
  //Если бы материя была распределена во Вселенной равномерно//
  Ответ:
  Справочно:
  Материя во Вселенной на макроуровне распределена именно равномерно.
  Равномерность начинается со 100Мпа
  2.2. Со сферами у Вас вообще хаос в сознании. Определитесь с системой отсчета, если она связана с телом, то там не сфера, а смещенная полость, со всеми вытекающими последствиями.
  Как распределяется воздействие в незамкнутом пространстве подробно описано здесь:
  http://viictor-viictor.blogspot.com/2010/01/blog-post.html?commentPage=2
  Формулы, графики, иллюстрации.
  Ваш 3 аргумент:
  Корпускулярная гравитация.
  – эта версия несостоятельна и нет никакого смысла её обсуждать.
  И вообще – почему вдруг гравитация должна быть именно корпускулярной и работать по аналогии с давлением? Это вообще несостоятельно.

  1. vertimas:

   Mielas Laiqualasse,

   visi jūsų argumentai prieš stumiančią sunkio jėgą yra visiškai nepagrįsti:
   Jūsų pirmas argumentas:
   Jeigu įsivaizduosime, kad, lokalios stūmos jėgos yra didesnės už kompleksines išorines jėgas ….:
   Kam išradinėti nerealius scenarijus?
   Pažvelkite į variantą, kai išorinės jėgos yra 1000 kartų didesnės už lokalines stumiamąsias jėgas :
   F = (1000 / R ^ 2) – (1 / R ^ 2) = 999 / R ^ 2
   Ir jau niekas niekur neišskrenda.
   Jūsų argumentas numeris 2:
   / / Jei materija Visatoje būtų pasiskirsčiusi tolygiai / /
   Pažymėsiu:
   Visatoje materija makro lygiu yra pasiskirsčiusi būtent tolygiai.
   Tolygumas prasideda nuo 100Mpa
   2.2. Dėl sferų pas Jus chaosas suvokime.
   Kaip pasiskirsto poveikis atviroje erdvėje yra išsamiai aprašyta čia:
   http://viictor-viictor.blogspot.com/2010/01/blog-post.html?commentPage=2
   Formulės, grafikai ir iliustracijos.
   3 argumentas:
   Dalelių gravitacija.
   – Ši versija yra nepagrįsta, ir nėra prasmės apie tai ginčytis.

   Noriu paklausti:
   ką tiksliai jūs norite užginčyti?
   Pakanka suformuluoti suprantami frazę pagal tipą:
   Iš tokios fakto dalies teiginys yra nepagrįstas, dėl šios priežasties.

   1. Kaip atsakiau ir LJ – nu kokie jūs šaunuoliai, suvartėte neišmanėlį fiziką :) Šioje vietoje diskusiją ir paliksiu.

 2. Laiqualasse, kai pseudomokslininkai atkreipia dėmesį į blogo straipsnius, gali būti tikras, jog daraisi įžymus. :D
  Kitas variantas, kad Pats Žinai Kas iš delfio turi pasekėjų, kas yra žymiai blogiau. :(

  1. Jo, turbūt kad įžymybius esu :D
   Pseudomokslininkų būna visokio plauko, nežinau, ar galima juos skirstyti į pasekėjus bei nepasekėjus :) Kiekvienas savaip iš proto kraustosi, ir tiek.

  2. Kai tau rodo agurką ir visi aplinkui aiškina, kad tai kriaušė, tu su tuo sutiksi? Tas pats ir čia – kai šviesos trajektorija nukrypsta, o visi tvirtina, kad tai ne trajektorija nukrypsta, bet užsilenkia ir deformuojasi erdvė, tu tyliai sutinki net nemėgindamas išsiaiškinti, ar kartais jie (mokslininkai) neužsižaidė ir ne pradėjo kurti pseudo-mokslo, ar jie ne patapo tiesiog šarlatanais.

   1. Pratęsiant palyginimą – jei neaišku, ar matomas daiktas yra agurkas, ar agurotis, aš tikrai nepradėsiu tikėti tuo, kuris sako, jog tai – pakeliamasis tiltas.

    1. tu man išsakei priekaištą dėl sąmokslo teorijų rezgimo. Paimkim pastarųjų metų garsiausią – 9/11, kai aliumininis lėktuvas įsirėžia į metalines sijas, kurios keliskart storesnės už geležinkelio sijas ir jas deformuoja bei sulaužo. Būdamas fiziku, turėtum įtarti, kad lėktuvo nuolaužos turėtų atšokti nuo bokšto kaip aliuminio skarbonkė nuo sienos. Bet to padaryti nesugebi ir vadini mane s1mokslo teorijų megėju. Tas pats ir čia, yra tikymybė (visai nemaža), kad esi paveiktas šiuolaikinės fizikos autoritetų, manydamas, kad jie klįsti negali, nes negali niekada.

       1. Kai beviltiška ginčytis, tai belieka atsakinėti taip, kaip atsakiau. Gal dar papasakosi, kad į Mėnulį nebuvome nuskridę? Ar kad dinozaurų kaulus velnias užkasė, siekdamas palaužti mūsų tikėjimą? :)

     1. Tai tos sijos viska puikiausiai atlaikė, o stiklas tikrai nėra sukurtas atlaikyti lėktuvu smūgiams todėl ir iš byrėjo. Po smūgio pastatas nė pasviro nė nugriuvo, tai iš kur tu trauki kad kad metalinės sijos neatlaikė smūgio man lieka nesuprantama.

       1. Tai kad ten laukinės sienos keletą atramų iš vertė ir viskas. Kažkokio rimtesnio struktūrinio pažeidimo nepadarė, kuris lemtu pastato sugriuvimą.

        1. Sulaužyk geležinkelio siją daužydamas į ją su alaus skarbonke, o tada kalbėk „keletą atramų išvertė“ )

         1. Na boingas sveria 50 kartu daugiau tai ir žalos pridaro daugiau. Bet tokiam namui nuversti vis dėlto per mažas.

          1. gerai, aliuminio skarbonke sveria 50 tonų. Tai daug, tai faktiškai dvi prikrautos furos. Labai daug. BET! Turi suprasti, kad ne svoris turi lemtingą reikšmę, o medžiagos stiprumas. Įsivaizduok, kad į bokštą įsirėžė 50 tonų vatos! Sugebi tokį dalyką įsivaizduoti? Na tai dabar pasakyk – ar galėjo sijas, kurios kelis kart storesnės už geležinkelio, ir kurios stovi viena nuo kitos metro atstumu, sulaužyti vatos gumbulas, sverentis 50 tonų ir skriejantis 600 km per valandą? Atsakyk.

 3. Gerai, tada toks klausimas, kodėl sprogimas buvo tik į dvi puses, o ne į visas keturias?

   1. Tau turbūt neteko matyti tiesiogiai, nes apie jokias raketas nekalbėtum. Man teko tai išvisti tiesiogiai, kadangi parėjęs iš mokyklos įsijungdavau tv pažiūrėti simsonus ar dar kokia melodrama, tai teko nusivilti nes visi kanalai rodė rūkstanti dangoreži. Ir po kokiu dešimties minučių teko stebėti kaip į antrą įsirėžė lėktuvas. Man teko matyti viska tiesiogiai nuo smūgio iki sugriuvimo. Raketų po tokio sprogimo jau nebereikėjo.

    1. Manau, kad velnias yra iš tokių, kuriems tokios smulkmenos, kaip faktai, nelabai rūpi :)

     1. Velnias nepriima tiesos tokios kokia ji yra, jis visada turi elgtis priešingai nei visi likusieji, ir aš tai suprantu nes ir man patinka daryti tai kas man įdomu, o netai ko iš manęs tikisi aplinkiniai. Todėl aš nepykstu kad jis masto kitaip nei aš tiesiog trolinu ir tiek laukdamas kitos jo genialios minties :)

     2. Gravitacija iškreipia erdvę – geniali ir neverčianti susimastyti tiesa ))
      taip pat, kaip ir su skardine pralaužti geležinkelio siją. Nu gerai, su palete alaus skadinių.
      Bet kita vertus – kam mastyti? Juk to mus niekas nemoko. Logikos mokslas jau seniai išimtas iš mokyklos programos, dar 1953-čiais, ir tai duoda savo vaisius.

      1. Gravitacija iškreipia erdvę – tai daugybę kartų patikrinta ir patvirtinta reliatyvumo teorijos išvada.

       Logikos mokyklose tikrai reikėtų, gal tada sumažėtų ir visokių jūtūbės filmukų su genialiais mokslininkų konspiracijų atskleidimais bei naujų revoliucinių supratimų apie pasaulį propagavimais, ir tikinčiųjų tokiais dalykais.

    2. taip, gerai jie mus tada visus aplink pirštą apsupo šiuo video spektakliu. Akivaizdu, kad viskas buvo surežisuota. Geras filmas, pažiūrėk būtinai.

     1. Kalbant apie tonas tai jų 500 tūkstančių. Čia tau ne raketa kuri sveria keletą tonu.

       1. Truputi suklydau, boingo svoris yra 830,000 kg ir pagal skylės foto matosi tiksliai tokie pat kontūrai kaip ir lėktuvo išvaizda. Ko negalima pasakyti apie raketų sprogimus, nes sprogimas plečiasi į visas puses tolygiai, o iš foto to nesimato kad būtu buvę raketos darbas.

       1. Įtartinai skamba naudoti formules kai apie sijų atsparumą smūgiams nieko nėra žinoma.

     1. Labai prastas darbas, sudeda šalia vienas kito dviejų skirtingų kanalu filmuota medžiaga ir pradeda paišyti linijas. :):):)
      Visiškai nieko nepasako kad skiriasi aukštis iš kurio filmuojama, viena kamera rodo vaizdą nuo pastato stogo o kita iš sraigtasparnio ir po to pradeda paišyti linijas kurios rodo kad lėktuvo skridimo trajektorijos nesutampa. :):):)

      1. yra žmonių, už kuriuos reikia sukramtyti ir įdėti į burną. Taigi ten aiškiai parodyta perspektyva. Būtų aukščiau – nesutaptų stogo linijos, nesutaptų dūmų kontūrai. Nejau taip sunku truputėlį pamąstyti?

 4. Sveiki. Esu 12kl. moksleivis, bet labai stipriai gylinuosi gravitacijos srytyje. Iš padarytų praktinių (remiantis loginiu supratimu) ekperimentų tapo aišku, kad Niutono koncepcija apie gravitaciją yra klaidinga: pagal jo teoriją gravitacinį stabilumą sudaro du kūnai, kurie vienas kitą traukia jėgomis aF, bF. Ši teorija iš anksto griūna, kadangi bet koks minimalus pridėtas kūnui jėgos impulsas išves jį iš stabilios sitemos (reakcija vyksta kaip su „+“ ir „-“ magnetų poliais). Su Einšteinu reikalai ne ka geresni: Anot jo visi Kūnai dėka savo masės iškreipia aplink savę erdvę ( dėl tokio reiškinio anot susidaro Gravitacinis laukas),vėliau sudarė erdvėlaikio suvokimą, bet visa tai turi gilias struktūrines klaidas: Jis paėmė mums gerai žinomą 3D ervę ir kažkaip pavertė ją 2D (2=3 ???)( Jeigu netikit, paskaitykit kaip rašoma knygoje ^^). Bet kuris mąstantis fizikas supranta, kad erdvė (r^3) ir plokštuma (r^2) yra nesusiejami dalykai. Vien tik iš šių teiginių tampa aišku, kad abi teorijos yra tik pigus triukas, skirtas nukreipti žmones nuo teisingo kelio ( Iš patikimų šaltinių sužinojau, kad Eišteino reliativumo teorijos buvo užsakytos, o Nobelio premiją jis gavo tik už fotoefekto atradimą, nors knygose rašoma, kad už abu dalykus.)Tai va, tokia realybė.

  1. Labas, Tomai.

   Pirmiausia apie Niutoną. Atrodo, kad kažką klaidingai supranti apie sistemos stabilumą. Jei du kūnai juda orbita dėl tarpusavio traukos, tai nedidelis impulsas, duotas kuriam nors iš kūnų, sistemos nestabilia nepaverčia, tiesiog truputį pasikeičia orbita. Apskritai apie „stabilumą“ tokiu atveju kalbėti nėra ko, nes dviejų kūnų, veikiamų gravitacijos, sistema negali būti pusiausvira ir niekaip nejudėti, privalo būti orbita.

   Apie reliatyvumo teoriją: tu visiškai teisus, kad Einšteinas gavo Nobelio premiją už fotoefekto paaiškinimą; jei kur nors radai parašyta, kad ir už reliatyvumo teoriją, tai yra klaida. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad reliatyvumo teorija (ir specialioji, ir bendroji) yra „bloga“ ar, juo labiau, „užsakyta“ (kas gi ją „užsakė“? Ar gal turi omeny, kad Einšteino tyrimai, atvedę prie šių teorijų, buvo finansuojami? Jei taip, tai žinok, kad visi moksliniai tyrimai yra finansuojami ir jokių sąmokslų tame nėra :)). Na o trimatės ir dvimatės erdvės sąsajos irgi visiškai neteisingos. Visos mūsų Visatą aprašančios erdvėlaikio metrikos (Švarcšildo, Kero, FRLW, Openhaimerio…) yra trimatės, niekur ten matmenys nedingsta. Kartais vaizdžiuose erdvėlaikio iškreiptumo pristatymuose erdvė yra rodoma kaip dvimatis dalykas, ištemptas į trečią matmenį masyvaus kūno; bet tai yra tik vaizdi analogija, daroma todėl, kad trimatės erdvės iškreipimą pavaizduoti yra labai sudėtinga.

   Šaunu, kad domiesi tokiais dalykais, bet siūlyčiau atsargiau vertinti įvairius grandiozinius pareiškimus apie sąmokslus ar gerai patikrintų ir visuotinai pripažintų teorijų sugriovimus bei klaidingumus. Tai nereiškia, kad klaidų ar netikslumų nėra ir kad tos teorijos niekada nebus pakeistos, bet paradigmų poslinkiai nėra vienadieniai įvykiai ir jie nėra padaromi vieno nesuprasto genijaus.

 5. Tai žinoma, kad stumia. Ir nekokios nors nežinomos jėgos, o besiveržiantis eteris žemesnio slėgio (materijos) link.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.