Koks tavo teršėjo portretas? [Mokslo populiarinimo konkursas]

Tryliktasis mokslo populiarinimo konkurso darbas. Rasa Tumaševičiūtė rašo apie tvarią ekonomiką ir anglies dvideginio matavimus.

Konkurso darbų laukiame iki kovo 28 dienos, tad dar turite laiko parašyti puikų tekstą ir laimėti dosnių rėmėjų prizų!

***

Koks tavo teršėjo portretas? Blokų grandinės technologija ateities CO2 matavimams

Rasa Tumaševičiūtė

Asociatyvi nuotrauka.

Vyksta lėtas perėjimas link tvarios visuomenės. Atrodo, kad to priežastis yra ambicijų stoka tuose sektoriuose ir veikloje, kurie gali prisidėti prie tvarios ekonomikos kūrimo. Norėdami išspręsti šią problemą dabartinėje finansų sistemoje, turime skatinti bendradarbiavimą ir pasiremti aukštos kokybės bei patikimais duomenimis.

Stabilizuojant santykius su tiekėjais ir naudojant technologijas reikėtų atsižvelgti į socialinius, aplinkos ir politinius veiksnius. Tai yra politikos formuotojų atsakomybė, taip pat ir tvaraus Europos Sąjungos (toliau – ES) ekologinio ženklo dalis. Iš esmės ES ekologinis ženklas yra visas investicijas apimantis terminas, kuris yra socialiai atsakingas, ekonomiškai perspektyvus ir jautrus aplinkai. Itin svarbu, kad ekologinio ženklo reikalavimai atitiktų Europos žaliojo susitarimo siekius: pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslus ir darnaus vystymosi tikslus.

Siekiant skatinti ES ekologino ženklo naudojimą standartiniam anglies dioksido (toliau – CO2) matavimui, siūloma naudoti blokų grandinės technologijos sprendimus, nes tai padėtų užtikrinti saugumą ir prieinamumą prie naujausių duomenų, taip pat padėtų išspręsti skaidrumo trūkumo šiose sistemose problemas ir suteiktų galimybę vartotojui palyginti skirtingų produktų ir skirtingų vertės grandinės dalių poveikį CO2 emisijoms.

Problema

Perėjimas prie tvarios visuomenės yra per lėtas. Nepaisant to, kad ES šalys, taip pat ir jai nepriklausančios šalys, pasirašė ir ratifikavo Paryžiaus susitarimą, mes vis dar negali pasiekti užsibrėžtų tikslų. Tai daugiausia lemia ekonominės sistemos nelankstumas ir pradinės išlaidos, reikalingos investicijos [1]. Be to, įmonės dažnai ieško būdų, kaip pasinaudoti žaliuoju smegenų plovimu, išnaudoja biurokratinius trūkumus ar kuria savo aplinkosaugos ataskaitas.

Sistema

Tobulinant ES ekologinio ženklo sistemą, yra siekiama gerinti ekonominę ir finansinę sistemas. Svarbu sutelkti dėmesį į ES ekologinį ženklą, siekiant pakeisti standartizuotą ženklinimo sistemą, kurią žinome ir kurios patikimumui įtakos turėjo taršos skandalai [2] [3] [4] [5].

Pagrindinės šios sistemos problemos yra geros duomenų bazės, iš kurios būtų galima gauti patikimą, skaidrią informaciją apie procesus, susijusius su ekologiniu ženklu, trūkumas, vieningos sistemos nebuvimas ir tinkamos komunikacijos apie ekologinį ženklą strategijos poreikis.

1992 m. buvo išleistas ES ekologinis ženklas, kuriuo apdovanojami produktai, kuriantys mažiausią poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą. Ekologinis ženklas yra produkto standartas, kuris gali būti išplėstas atsižvelgiant į maisto ir žaliavinių medžiagų ekologinį pėdsaką, kaip nurodyta Europos tinklalapyje, skirtame ES ekologiniam ženklui [6]. Vykdydama ES veiksmų planą (2.3 veiksmas), Europos Komisija siekia padidinti aplinkosaugos veiksmingumo skaidrumą ir ekologiškų produktų prieinamumą platesniam suinteresuotųjų šalių ratui.

Be to, per pastaruosius dešimtmečius vis daugiau dėmesio skiriama klimato problemoms, pvz. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams, aplinkos taršai ir išteklių naudojimui. Aplinkosaugos protestai, prasidedantys Greta Thunberg ir Fridays for future, padidino plačiosios visuomenės susidomėjimą, kuris spaudė politikos formuotojus veikti klimato kaitos srityje.

Pokyčio tikslas

Bandoma sukurti sistemą, kuri padetų stebėti bet kurio produkto, kurį šiais laikais galima rasti prekybos centre, poveikį aplinkai. Gaminio aplinkos istorija kuriama remiantis blokų grandinės technologija, kuri leidžia atsekti produktų kilmę ir visus su tuo produktu susijusius teršalų išmetimus. Siūlomą sugeneruotą CO2 naudoti kaip universalią metriką.

Tuo pačiu metu tikslas yra didinti vartotojų žinias ir supratimą apie mūsų vartojimo poveikį aplinkai ir klimato pokyčiams. Blokų grandinės technologijos naudojimo dėka galėtume pateikti patikimą ir sunkiai paveikiamą rodiklį, kuris leistų galutiniam pirkėjui lengvai palyginti tiek panašių produktų (pvz., tos pačios rūšies maisto), tiek skirtingų rūšių produktų išmetamą teršalų kiekį.

Kita, bet ne ką mažiau susijusi svarbi tema, yra įstatymų leidėjų ir pačių gamintojų sąmoningumo ugdymas. Tai yra suteikti Europos įstatymų leidėjams aiškią ir skaidrią priemonę rengti įstatymus ir stebėti gamybą nacionaliniu ir Europos lygiu. Tuo pačiu metu stengtis visus tarpinius gamintojus supažindinti su teršalų išmetimo problema ir kaip šią problemą paversti galimybe, siekiant geresnių pardavimų ir tuo pačiu metu mažinant išmetamų teršalų kiekį.

Neišvengiami veiksmai

Panašu, kad pagrindinis klausimas yra skaidrumo trūkumas, todėl tokio proceso tikslas yra paskatinti įmones, kurios iš tikrųjų yra skaidrios dėl savo išmetamų teršalų ir gamina aplinkai nekenksmingą produktą, prieš tas, kurios klastoja savo duomenis arba nepateikia reikiamos informacijos.

Įgyvendinant šią inovaciją būtų naudojami duomenys, surinkti naudojant blokų grandinės technologiją ir kuriant naujovišką požiūrį į bendravimą su plačiąja visuomene. Tokiu būdu būtų išspręstos skaidrumo ir informacijos trūkumo problemos, tuo pačiu gerinant ekologinių ženklų įvaizdį. Be to, tai prisideda prie žiedinės ekonomikos ir padeda išlaikyti tvarumo standartą toms įmonėms, kurioms suteikiami ekologiniai ženklai (1 pav.).

1 pav. Blokų grandinės technologijos paremtos sistemos vaizdas CO2 stebėjimui (paruošta autorės)

Kaip jau minėjau, reiktų apskaičiuoti visą produkto poveikį aplinkai, pradedant jo kilme, tarpinėmis gaminimo stadijomis ir taip iki galutinio vartotojo. Kuriama sistema, kuri galėtų veikti kelių vartotojų atžvilgiu vienu metu. Tokiu būdu galutiniam klientui bus ne tik įmanoma suprasti, kiek jis sugeneruoja teršalų, bet ir sukurti aplinkai konkurencingą rinką gamintojams bei pateikti įžvalgas politikos formuotojams, siekiant sumažinti bendrą išmetamo CO2 kiekį.

Grandinė pagrįsta žaliavų ir medžiagų, iš kurių gaminami produktai, CO2 apskaičiavimu, prie kurio pridedami transporto ir elektros energijos išmetimų aplinkosauginiai kaštai. Todėl kiekvienas šios sistemos mazgas bus ankstesnių mazgų suma.

Blokų grandinės technologijos naudojimas leidžia išspręsti aplinkos taršos skaidrumo trūkumą ir sukurti standartizuotą ekologinio ženklo sistemą. Bet tai ne vienintelė nauda, kurią mums gali suteikti ši technologija. Ši technologija sukuria papildomų pranašumų, įskaitant:

  • nuasmenintą atsekamumą;
  • identifikuoja aplinkosauginius rodiklius, lemiančius vartojimą;
  • leidžia skatinti politikos formuotojų edukaciją.

Dėl blokų grandinės technologijos naudojimo, turint išsamų išmetamųjų teršalų vaizdą, galima greitai ir saugiai suprasti, kurios kilmės ir kokie produktai buvo naudojami visoje grandinėje. Taip pat galima sužinoti, kur sugeneruojamas didžiausias CO2 kiekis, ir pateikti politikos formuotojams naudingos informacijos apie jo mažinimą.

Kodėl šis sprendimas yra unikalus?

Blokų grandinės technologijos naudojimas leidžia tiksliai nustatyti visus procesus ir naudojamų medžiagų kilmę kiekviename grandinės taške. Tokiu būdu tarpiniai gamintojai gali įvertinti skirtingus tiekėjus, jų pateikiamą kainą atsižvelgiant į CO2 generuojamus išmetimus ir tada nuspręsti, kuris iš jų už tą pačią kainą išmeta mažiausią teršalų kiekį. Tai yra naujo ekologiško konkurencingumo įnešimas į įmones. Be to, didesnis saugumas galutiniam vartotojui, kuris pagaliau gali įvertinti kiekvieno esančio produkto teršalų išmetimus ir tuos išmetimus palyginti su kitais rinkoje esančiais produktais.

Šioje sistemoje galima greitai modifikuoti ir keisti parametrus, atsižvelgiant į vertės grandinę ir suteikiant galimybę įmonėms padidinti konkurencingumą ir laikui bėgant sukuria veiksmingą įrankį aplinkos taršos mažinimui.

Įmonės dydis – nesvarbus

Blokų grandinės technologijos naudojimas leidžia sukurti gaminių aplinkosauginį įvertinimą neišeinant iš pačios įmonės. Tiesą sakant, blokų grandinė automatiškai apskaičiuos medžiagų ir energijos, sunaudotos gaminant ir gabenant prekes, emisijas. Taigi atmetama sukčiavimo galimybė didelėms, vidutinėms ir mažoms įmonėms, savo nuožiūra pakeisti vertes, kai būvio (gyvavimo) ciklo vertinimus šios finansuoja pačios.

Ši technologija sukurs didžiulę duomenų bazę, kurią politikos formuotojai galėtų naudoti, kad galėtų tiksliau identifikuoti esamas problemas, tuo pačiu privačios įmonės suprastų, kur pirkti žaliavas, atsižvelgiant į poveikį aplinkai, ir tai padėtų konkrečioms įmonėms priimti sprendimus dėl tiekėjų.

Tai tik keletas laukiamų privalumų ir esu tikra, kad įgyvendinant šią inovaciją, jų gali būti daug daugiau.

Poveikis visuomenei ir kitoms sistemoms

Šis sprendimas gali pasiūlyti duomenų saugumą, prieinamumą ir atsekamumą, siekiant didesnio skaidrumo ES ekologinio ženklo sistemoje. Blokų grandinės technologijos naudojimas yra techninis sprendimas, tačiau sisteminiams pokyčiams reikia sprendimų rinkinių, įskaitant ekonominius (pvz., politikos instrumentus) ir socialinius (pvz., elgesio pokyčius).

Blokų grandinės technologija taip pat gali būti naudojama ir kitoms sistemoms, kur reikia padidinti duomenų skaidrumą, pvz. finansiniams rodikliams ar kitiems taršos duomenims identifikuoti. Pritaikomumas apima ne tik įvairias ženklinimo sistemas, bet ir skirtingus sektorius. Tvariuose finansuose – saugi duomenų rinkimo sistema, kuria būtų siekiama kovoti su korupcija.

Kaip inovacija prisidėtų prie platesnių, sisteminių pokyčių?

Gyvename pasaulyje, kuriame duomenys yra naujas skaitmeninis auksas, kuriame aplinkosauginis supratimas nuolat auga, o naujos technologijos daro perversmą skaitmeniniame pasaulyje. Turime siekti įtraukti naujoves tiesiogiai į žmonių kasdienį gyvenimą naudodamiesi nauja ir efektyvia sistema, kuri gali atpažinti visų tų produktų, kuriuos reguliariai vartojame, anglies dvideginio išmetimus.

Svajoju apie pasaulį, kuriame kiekvieną prekybos centro produktą lydi skaičius, nurodantis, kiek tas produktas užteršė, ir žmonės supranta, kas yra atsakingesnis pasirinkimas. Tai yra vienas iš sprendimų reikalingų skaidrumo kelyje.

Literatūra

[1] Barbier, Edward. (2011). Transaction costs and the transition to environmentally sustainable development. Environmental Innovation and Societal Transitions. 1. 10.1016/j.eist.2011.02.001.

[2] LRT English (2020). After Pollution Scandal, Lithuania’s Grigeo Klaipėda to suspend operations. https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1177121/after-pollution-scandal-lithuania-sgrigeo-klaipeda-to-suspend-operations, aplankyta 05/08/2020

[3] LRT English (2020). Pollution from Klaipėda plant to reach Latvia, shops to boycott

company. https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1131696/ pollution-from-klaipeda-plant-toreach-latvia-sho ps-to-boycott-company, aplankyta 05/08/2020

[4] The Baltic Times (2020). Pollution scandal to affect business of Lithuania’s Grigeo Group, CEO admits. https://www.baltictimes.com/pollutionscandaltoaffectbusinessoflithuaniasgrigeogroupceoadmits=; vis

[5] The false promise of certication (2017), Changing market foundation.

[6] EU (n.d.) Product Groups and Criteria. https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/productsgroups-and-criteria.html, aplankyt a 05/08/2020.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.